biuro@jurajskakraina.pl +48 12 380 10 61

Nowa Perspektywa Jurajskiej Krainy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wsparcia przygotowawczego
do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027
dla gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina.

meeting

Stwórzmy razem nową
Lokalną Strategię Rozwoju
na lata 2023 - 2027

Dołącz do nas na jednym z naszych spotkań w swojej gminie
lub wypełnij ankietę online!

Zapraszamy wszystkich chętnych współpracy z LGD w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższe lata dla gmin Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa, Skała, Iwanowice, oraz Słomniki. Razem podejmijmy decyzję, na jakie działania będą wydatkowane pieniądze z Unii Europejskiej. Terminarz spotkań znajduje się poniżej.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

  Gmina Miejscowość
i miejsce spotkania
Data i godzina spotkania
1 Skała

Rynek 29, 32-043 Skała

Urząd Miasta i Gminy

25-07-2022

godz. 13:00 - 15:00

2 Iwanowice

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Urząd Gminy

26-07-2022

godz. 14:00 - 16:00

3 Jerzmanowice - Przeginia

ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice

Urząd Gminy

27-07-2022

godz. 13:00 - 15:00

4 Sułoszowa

ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Centrum Kultury

01-08-2022

godz. 13:00 - 15:00

5 Skała

Rynek 29, 32-043 Skała

Urząd Miasta i Gminy

08-11-2022

godz. 13:00 - 15:00

6 Słomniki

ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

Urząd Miejski 

09-11-2022

godz. 13:00 - 15:00

7 Sułoszowa

ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Urząd Gminy

15-11-2022

godz. 13:00 - 15:00

8 Iwanowice

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Urząd Gminy

16-11-2022

godz. 13:00 - 15:00

9 Jerzmanowice - Przeginia

ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice

Urząd Gminy

17-11-2022

godz. 13:00 - 15:00

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

Prace nad nową strategią będą prowadzone przez obecnych pracowników Biura LGD Jurajska Kraina. Na potrzeby prac związanych ze strategią zostaną wykorzystane osoby obecnie zatrudnione w Biurze LGD. Biuro jest czynne dla beneficjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dokument będzie pisany samodzielnie przez Dyrektora i zatrudnionych pracowników Biura pod nadzorem Zarządu LGD Jurajska Kraina. Zespół posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Przewidziano udział ekspertów, którzy szczególnie będą potrzebni przy prowadzeniu spotkań z mieszkańcami. Spotkania, czynności administracyjne oraz wszelkie czynności związane z przygotowanie spotkań będą wykonywane przez Biuro.

Przy opracowywaniu nowej strategii dokumentem przewodnim będą wytyczne i odpowiednie dokumenty przekrojowe regulujące zasady i rozwiązania prawne.
Szczególna uwaga zostanie ukierunkowana na wszelkie zagadnienia przekrojowe dotyczące wdrażania LEADER w tym:

• innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces kierowania innowacjami, w tym wprowadzanie innowacji społecznych;

• cyfryzację – poprzez rozwój zdolności cyfrowych m.in. za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych oraz popularyzację koncepcji Smart Villages;

• środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;

• zmiany demograficzne – poprzez włączenie osób młodych do 25 roku życia, seniorów oraz kobiet w zarządzanie rozwojem a także poprzez propozycję rozwiązań w zakresie gospodarki społecznej;

• partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli zróżnicowanych interesów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów życia publicznego i społecznego, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Wszystkie działania i założenia nowej strategii będą tworzone w zgodności z politykami horyzontalnymi.

Strategia powstanie w oparciu o współpracę z lokalną społecznością, gdzie cele, założenia i przewidziane działania powstaną w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb lokalnej społeczności.
W szczególności do prac nad strategią zaprosi się następujące grupy społeczne: dzieci i młodzież, seniorzy, kobiety, niepełnosprawni, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, przedsiębiorcy, bezrobotni, ludzie młodzi (do 25 roku życia), rolnicy, gminy i ich jednostki organizacyjne, osoby napływowe. Osobne pytania skierowane zostaną również do turystów, ich głos zostanie jako element uzupełniający i płynący z zewnątrz co da dodatkowy obraz postrzegania naszego obszaru.
Na każdym etapie będą wykorzystywane narzędzia elektroniczne służące zarówno do informowania o spotkaniach jak również do zbierania danych.

Struktura powstawania nowej strategii będzie się przedstawiała następująco:

1. Analiza i inwentaryzacja stanu obecnego i posiadanych zasobów obszaru

2. Przyjęcie założeń nowej strategii i kierunków rozwoju przy uwzględnieniu założeń programowych

3. Wykonanie kompletnej analizy SWOT przy wykorzystaniu stosownych narzędzi

4. Identyfikacja grup docelowych strategii

5. Przyjęcie celów i dobranie wskaźników realizujących wskazane cele

6. Złączenie wszystkich elementów w nową strategię na nowy okres programowy

Zakłada się następujące sposoby dotacja z informacją do społeczności lokalnej: strona www LGD i gmin obszaru, portal społecznościowy LGD, lokalna prasa, ogłoszenia parafialne. Zakłada się również wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesie przygotowania LSR.

Obecnie zakładamy, że spotkania ze społecznością lokalną na terenie każdej z gmin obszaru będą prowadzone w formie bezpośredniej, niemniej jednak zastrzega się możliwość ich przeprowadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności, gdy nie będą mogły się odbyć we wskazanym miejscu z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego albo stanu epidemii.


W związku z przyjętą strukturą budowy nowej strategii założono następujące elementy i działania.

• Strona internetowa

Przez cały okres przygotowawczy będzie prowadzona strona informacyjna pod nazwą nowaperspektywa.jurajskakraina.pl gdzie zostanie zamieszczony cały plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem spotkań czyli plan komunikacji z mieszkańcami całego obszaru objętego planowaną strategią. Strona zostanie oznaczona stosownymi wymaganymi logotypami zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Będzie ona na bieżąco uaktualniana, na stronie będą również zamieszczane wszystkie informacje z poszczególnych realizowanych etapów. Będą również zamieszczane na niej wszelkie ankiety, które będą służyły do zbierania danych na potrzeby powstania nowej strategii. Obecnie Stowarzyszenie posiada swoją stronę www.jurajskakraina.pl gdzie będzie znajdował się odpowiedni odnośnik przekierowujący uczestnika do nowej strony wskazanej powyżej.

• Punkt konsultacyjny w Biurze LGD
Przez cały okres przygotowania LSR w Biurze będzie funkcjonował punkt konsultacyjny, gdzie będzie można zgłaszać swoje uwagi , zaznajomić się z terminami spotkań z mieszkańcami. Będzie się można zaznajomić z planem poszczególnych działań, zostanie wyodrębnione miejsce w Sali konferencyjnej, gdzie mieszkańcy będą mogli również wypełnić stosowną ankietę..

Każdorazowo osoba odwiedzająca Biuro będzie wypełniała specjalnie przygotowany formularz, które będzie jednym z elementów dokumentacji powstałej przy tworzeniu LSR.

• Badania ankietowe
Przed spotkaniami z mieszkańcami zostaną przeprowadzone badania ankietowe. Zostaną one wykonane przez osoby zatrudnione w Biurze wskazane do przygotowania nowego LSR. Założono, że zostaną one wykonane w miesiącu czerwiec-lipiec. Będą one prowadzone zarówno poprzez internet jak również drogą tradycyjną poprzez bezpośrednie wypełnienie ankiety przez mieszkańca. Ankiety zostaną opatrzone wymaganymi logotypami zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

• Analiza obszaru pod kątem danych statystycznych
W miesiącu czerwiec – sierpień zostaną wykonane i zakończone prace związane z analizą obszaru wykonaną pod kątem opisu obszaru, danych statystycznych terenu. Założono pozyskanie tych danych z baz Urzędu Statystycznego oraz danych pochodzących z jednostek administracyjnych poszczególnych Gmin.

• Spotkania z mieszkańcami Gmin
Zaplanowano 2 cykle spotkań na terenie LGD Jurajska Kraina. Przewidziano po jednym spotkaniu w każdej Gminie z każdego cyklu. Pierwszy cykl to spotkania z mieszkańcami gdzie prezentowane będą założenia, drugi cykl będzie ukierunkowany na prezentację założeń.
W ramach pierwszego cyklu spotkanie w każdej z Gmin przewidziane będzie na analizę terenu danej Gminy. Zostaną zbadane słabe i mocne strony, szanse rozwoju Gminy i płynące zagrożenia. Zostaną zebrane dane, które będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad LSR, będą to dane , gdzie głównym punktem odniesienia będzie każda z Gmin.
Każdorazowo zostaną również zaprezentowane założenia nowego LSR, ze szczególnym uwypukleniem jakie są możliwe działania do wykonania.

W ramach drugiego cyklu spotkania w każdej z Gmin związane będzie z krótkim podsumowaniem wyników z pierwszego spotkania, podstawową kwestią będą cele nowego LSR, które będą wynikały z przeprowadzonych analiz oraz możliwości programowych .

O terminach spotkań będziemy informować poprzez stronę internetową Stowarzyszenia : nowaperspektywa.jurajskakraina.pl, dodatkowo o każdym spotkaniu będą informowały ogłoszenia wywieszone każdorazowo w siedzibie LGD, w siedzibie Urzędu Gminy , w ważniejszych miejscach, które tradycyjnie są miejscem wywieszania tego rodzaju informacji. Ogłoszenia te będą oznaczone odpowiednimi wymaganymi logotypami wraz z wymaganymi informacjami zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wszystkie spotkania będą dokumentowane, notatkami, dokumentacją fotograficzną oraz materiałami ze spotkań.

• Warsztaty dla Członków Stowarzyszenia
Równocześnie do terminu prowadzenia pierwszych spotkań z mieszkańcami poszczególnych Gmin zaplanowano dwudniowe warsztaty dla członków Stowarzyszenia. Będą one poświęcone wypracowaniu analizy całego obszaru. Będą one doskonale uzupełniały się z analizami poszczególnych Gmin.

• Spotkanie podsumowujące
Na zakończenie prac zaplanowano spotkanie podsumowujące spotkania i prace związane z tworzeniem LSR. Spotkanie będzie poprowadzone w formie prezentacji danych i założeń nowego LSR oraz zaproszeniem do składania ostatnich uwag.

Lokalna Strategia Rozwoju w formie dokumentu zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi. Projekt przedmiotowego dokumentu w całości zostanie poddany końcowej konsultacji społecznej.

Lokalna Strategia Rozwoju będzie w szczególności współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zakłada się ponadto realizację projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów LSR, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości.